Tüzük

ORDU KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI

 Madde 1-     Vakfın adı “Ordu Kültür ve Eğitim Vakfı” olup kısaca “OKEV” olarak anılacaktır. İş bu resmi senette sadece “vakıf” denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

 Madde 2–    Vakfın merkezi İstanbul’dadir. Vakıf, gerektiğinde mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla ülke içinde ve dışında şube ve bürolar açabilir, temsilcilikler verebilir. İdare yeri Avcılar, Reşitpaşa Caddesi, No:45/7 İstanbul adresidir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU

 Madde 3–     Vakıf, işbu senet ve 903 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, kendi yönetim kurulundan başka bir yere bağlılığı olmayan, sadece kanunda belirtilen tarzda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabi, muhtar ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur. Vakıf mahkeme tesciline kadar verildiği tarihten itibaren tüzel kişilik kazanır.

VAKFIN AMACI

 Madde 4-     Vakfın amacı; İstanbul’un, ülkemizin, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan, kendini Ordu’lu kabul edenler öncelikli olmak üzere her Türk vatandaşı ve insan yaşamını daha onurlu yapmayı amaç edinmiş bütün dünya insanlarına dostlukları pekiştirici kültürel araştırma ve tanıtım hizmetleri, insanoğlunun ulaştığı bilgi birikimlerini paylaşmayı ve insanın refahına sunma yolunda çabalar gösterirken gelecek nesillere daha iyi yaşama ortamını hazırlayacak eğitim hizmetleri

vermektir.Vakıf bu amaçlarla;

 • Kültürel Alanda

 Yukarıda belirlenen öncelikle yerel ve milli, kültürel değerlerin araştırılarak görsel ve işitsel gelenek ve göreneklerin ortaya çıkarılması, folklorik, sportif, damak tadı, giyim kuşam, tarihi, doğal bilumum geçmişte ve günümüzde oluşmuş zenginliklerin, araştırılarak en kolay ve güzel şekilde günümüz insanlarının beğenilerine ve gelecek nesillerin bilgilerine sunulmasını sağlamak. Bu zenginlikleri bütün dünya insanları ile paylaşmak. Bütün dünya insanlarının kültürel zenginliklerinin paylaşılması ve bu paylaşım neticesi toplumsal ve dünya barışının sağlanması için iletişim kurulmasını sağlamak.Hoşgörünün sağlanması için kültürel zenginliklerden yararlanmak. Spor alanında toplumları kaynaştırıcı faaliyetlerde bulunmanın yanı sıra yokluğunda toplumu huzursuz edebilecek sağlık hizmetleri vermek ve sosyal dayanışma sağlamak.

 • Eğitim Alanında

 İnsanlığın ulaştığı bilgi düzeyinin doruk noktasını tüm insanlarla paylaşmaya ve sonuçlarını insanların refahına sunmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. Edinilmiş ancak gün ışığına çıkmamış bilgileri derleyerek kamu yararına sunmak. İnceleme, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Edinilmiş bilgileri  doğru amaçlarda örgütleyerek, toplumsal refahın araştırılması ve gelecek nesillere daha iyi bir yaşama ortamı hazırlanmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak.

 • Yukarıda belirtilen amaçlara bağlı ve bu amaçlarla ilgili olarak:

 aa-  Kültürel faaliyetleri geliştirici araştırma ve inceleme merkezleri oluşturmak. Faaliyetleri yaygınlaştırıcı eğitim kurumları, kültür merkezleri, folklör kulüpleri, eğlence ve dinlence merkezleri, kütüphane, tiyatro, müzik araştırma ve geliştirme merkezleri, giyim  kuşam ve damak tadı konularında araştırma ve inceleme merkezleri, toplumsal yaşama kültürünü pekiştirici ve geliştirici faaliyet merkezleri kurmak, işletmek ve organize etmek.

 bb-  Eğitici ve tanıtıcı faaliyetleri sürdürmek amacı ile panel, seminer, konferans, sergi, fuar, festival, kongre, ve benzeri bilumum toplantılar düzenlemek, radyo ve televizyon kuruluşlarına tanıtıcı ve eğitici programlar hazırlamak, sözlü, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından yararlanmak. Dergi gazete, rehber, bülten gibi eğitici, tanıtıcı, sosyal ve ekonomik yaşam ile bu resmi senette belirlenen amaçlar doğrultusunda yayınlar yapmak.

cc-  Sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri ile ilgili olarak yemekli toplantı, tanışma ve kaynaşma toplantıları, kır gezileri, tur organizasyonları, spor ve yarışma müsabakaları, ödüllü yarışmalar, turnuvalar ve benzeri sosyal bağları kuvvetlendirici faaliyetlerde bulunmak. Araştırma ve inceleme yapan yetenekli ve maddi yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere burslar, bir defalık veya kısa süreli nakdi ve ayni  yardımlar yapmak, gerektiğinde barınma, beslenme, okuma ve araştırma için kurumlar oluşturmak, mevcut olanlara yardım etmek, özendirici ödüller koymak veya başka suretlerle yurdumuzun eğitim, bilim, kültür, ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunacakları ödüllendirmek. Afetler sonucunda zarar gören ilimiz ve yurdumuz köşelerine, meşkül duruma düşenlere ve muhtaçlara, milletimizi üzen ve olaydan zarar görenlere her türlü yardım ve desteği sağlamak. Hastanelere ve sağlıkla ilgili diğer kurumlara tesis, techizat, malzeme, ilaç yardımlarında bulunmak, gerek görülürse sağlık tesisleri kurmak ve işletmek. Muayene ve tedaviye muhtaç kimselere yardım etmek, ayrıca; ilaç, cenaze ve benzeri yardımlarda bulunmak.

 dd- Gerektiğinde milli ve yerel nitelikte yardım ve dayanışma kurumlarına yiyecek, giyecek, techizat ve bu resmi sette belirlenen konular ile diğer yardımlarda bulunmak. Mahkemece korunma kararı alınmış muhtaç, kimsesiz çocuklara ve bunların bakımı ile görevli resmi yetiştirme yurtlarına gerekli yardımlarda bulunmak. Özel bakıma muhtaç kimsesiz yaşlılar için gerektiğinde huzur evi yaptırmak veya mevcut huzur evlerinden yararlarına katkıda bulunmak.

 ee- Her derece ve türde eğitim kurumları açmak. Açılmasına yardımcı olmak ve laboratuar, kitaplık, öğrenci yurdu, misafirhane gibi birimler tesis etmek, her derece ve türde eğitim vermek.

 ff-  Türk sporunun gelişmesi için intifa hakkı verilen veya Okev Vakfı’nın kendi sahibi olduğu arsa üzerine modern spor tesisi yapmak. Site içerisine kurulacak spor tesislerinin yapımı, donanımı, bakımı, onarımı, işletme yönetim ve denetimini sağlamak. Oluşturulacak kulüplere nakdi ve ayni yardımlar sağlamak. Spor alanında idari ve teknik yöneticiler yetiştirmek. Yurt içi ve dışı ihtisas bursları vermek, üstün yetenekli milli sporcuların eğitim ve çalışmalarını desteklemek. Bu konularda faaliyet gösterenlerle işbirliği yapmak.

gg-Devlet yatırımlarına yardımcı olmak ve insanımıza yararlar sunmak üzere Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım, Kültür ve Turizm, İmar ve İskan gibi ihtiyaç duyulan her türlü tesisleri kurmak, işletmek ve gerekirse ilgili bakanlıklara kurmuş olduğu bu kuruluşları amacına uygun kullanılmak üzere bağışlamak.

hh-Sayılan amaçları gerçekleştirmek ve yardımcı olmak üzere her türlü yayın faaliyetinde bulunmak. Kitap, dergi ve gazete çıkarmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

 Madde 5-     Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama veya başka şekilde sahip olmaya veya kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın malvarlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirini  bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını ve diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak ve alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak Vakfın

amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı Vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutları ile Vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete veya katılmaya, katılım paylarına isabet eden temettü veya kâr senetlerini sarfa. Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya. Mevcut ve vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletini kabule. Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine,

amacına uygun şartlı bağışları kabule, velasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleşmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46 maddesinde belirttiği üzere iznivle yetkilidir. Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 VAKFIN VARLIĞI

 Madde 6-     Vakfın varlığı 500,000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)’dır. Vakıf bu kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamı veya bir kısmı bağış, vasiyet, satın alma veya diğer hukuki yollarla temellük ve iktisab edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla elde edebilir.

 VAKFIN GELİR KAYNAKLARI VE GELİRLERİ

 Madde 7-     Vakfın gelirleri şunlardır;

 • Gerçek ve tüzel kişiler ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü bağışlar,
 • Taşınır ve taşınmaz mal gelirleri,
 • Vakıf tarafından vakfın gelirlerini artırmak amacı ile kurulmuş ve kurulacak işletmelerin gelirleri,
 • Geziler, konferanslar, kongreler,temsiller, seminerler, toplantılar, yayınlar ve benzeri çeşitli çalışmaların sağladığı gelirler,
 • Mütevelli heyetinde bulunan tüzel kişilerin yıllık ticari bilançolarında gösterilen gayrisafi kazançlarından ödemeyi taahhüt ettikleri paylar.

 Mütevelli heyetinde bulunan tüzel kişiler, bu maddenin E maddesindeki yıllık ödeme taahhütlerini, yıllık beyannamelerini vergi dairesine verdikleri ayı takip eden ayın son gününe kadar yerine getirirler.

Vakıf her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamı, bir kısmını bağış, vasiyet, anlaşma veya başka suretlerle temellük edebilir. Bağış vasiyet veya ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisab edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri haklara sahip olabilir ve bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ VE YILLIK HESAPLAR

 Madde 8–     “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük”ün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim, idame masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirinin tümü vakfın amaçlarına tahsisve sarf edilemeyen kısım vakıf varlığına ilave edilir. Vakıf harcamalarını yıllık bütçe ve programlara göre yapar. Bilanço ve gelir gider hesabı çıkarılması, vakfın yıllık hesaplarını ve faaliyetlerini açıklayan ayrıntılı bir yönetim kurulu raporu ile ayrıca vakfın denetçileri tarafından ayrı bir rapor hazırlanması zorunludur.

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. İlk hesap dönemi vakfın tescil tarihinden başlayan ve tescil yılının otuz bir aralık günü bitiminde sona eren dönemidir. Amaca uygun ve bir hesap dönemini aşan harcamalar için aynı ad altında tek hesap açılır ve gerekli fon ayrılır.

VAKIF FONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Madde 9-     Vakfa teberru edilen nakit paralar, yıllık gelirden ayrılan yedek akçe, yönetim ve idare masrafları için tefrik edilip de kullanılmayan bakiyeler ve vakıf gelirlerinden vakıf amaçlarına tefrik edilmiş olup da sarfları belli bir zamana ihtiyaç gösteren meblağlar, vakfa en yüksek geliri sağlayacak şekilde aşağıdaki esaslar dahilinde plase edilir.

 • Bu paralar kat’i plasman mahallerinde tahsis yapılıncaya kadar kat’i plasman uygun düşecek öncelikle ve bulunabiliyorsa tahvillere, hazine bonolarına ve yatırım fonlarına vadeli banka hesaplarına plase edilebilir.
 • Oluşan fonlar daha önce karlılığı belirlenmiş hisse senetleri, tahviller, devlet denetimi ve gözetiminde oluşturulmuş özel fon kullanım kaynaklarında kat’i plasman yapılıncaya kadar değerlendirilir.
 • Vakıf yönetimi bütçeyi hazırlarken bütçenin %20’sini yönetim ve idame masrafları ile mal varlığını artıracak yatırımlara, kalanını ise (%80) vakıf amaçlarına sarf ve tahsisine öngörmesi esastır.

 VAKFIN ORGANLARI

 Madde 10-    Vakfın organları;

 • Mütevelli Heyeti,
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetim Kurulu’dur.

MÜTEVELLİ HEYETİ

 Madde 11-    Mütevelli heyeti aşağıda belirlenen iki grup gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder.

 • Değişmez Üyeler: (Adları 26. Maddede gösterilmiştir.) Vakfın kurucusu gerçek kişi veya özel ve tüzel kişilerin temsilciliklerinden teşekkül eder. Bu değişmez üyeleri oluşturan mütevelliler kuruculardan teşekkül eder ve gerçek kişilerin üyelikleri vefatından sonra da devam eder. Vefat sonrası temsilin gerçekleşmesi içinvakıf kurucu mütevellisi kendisinden sonra vakıfta temsil hakkını kullanmak üzere tayin edeceği kişiyi ve yedeğini ağzı kapalı bir zarf içerisinde belirterek bu zarfı zimmet karşılığı vakfa teslim etmesi yeterlidir. Bu zarf istenildiğinde veren kişi tarafından değiştirilebilir. Anlaşma sağlanmaması halinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişi olur. Değişmez üyelerin ölüm, istifa, Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca medeni haklarını kullanmakta kısıtlama ve görevi ifa edemeyecek şekilde sürekli hasalık hallerinde üyelik sıfatları Mütevelliler Heyeti kararı ile ortadan kalkar. Bu halde değişmez üyenin verdiği gizli zarf açılarak gösterdiği aday Mütevelliler Heyeti tarafından değişmez üyeliğe seçilir. Değişmez üyenin sayısı, değişmez üyelerin oybirliği ile alacakları bir kararla artırılabilir. Tüzel kişileri temsilen gelen üyeler ise o tüzel kişi tarafından değiştirilebilir.
 • Seçilen Üyeler: Vakfa, önemli ölçüde maddi ve manevi katkıda bulunanlar arasından yönetim kurulunun teklifi, öncelikle değişmez üyelerin 4/5 olumlu oyları ile seçilen ve tabi üyelerin de katıldığı genel kurula katılanların 2/3çoğunluğu ile kabul etmesi suretiyle seçilecek gerçek ve tüzel kişiler. Bu konudaki oylama gizli oyla yapılır. Bu üyelerin üyelikleri yaşamları ile sınırlıdır. Seçilen Mütevelli Heyeti üyelerinin sayısı 52 ile sınırlanmıştır.
 • Tabi Üyeler: Ordu ili en büyük mülki amiri, il merkezi belediye başkanı, ilçe merkez belediye başkanları, Ordu ilinden seçilmiş millet vekilleri, Ordu ili dışından seçilmiş ve yönetim kurulu tarafından tespit edilmiş millet vekilleri görev süreleri ile sınırlı olmak üzere vakıf tabi üyeleridir.

Mütevelliliği belirleme veya ihracı ile ilgili seçimler gizli oyla yapılır. Vakıf amaçları dışında ve vakfa zarar verici faaliyetlerde bulunanlar hakkında yönetim kurulunun ikazına rağmen bu aykırılığı sürdürenler hakkında yönetim kurulu ihraç kararı verebilir. Bu karara itiraz ilk mütevelliler heyeti toplantısında yukarıda belirlenen nisaplarla verilir.

MÜTEVELLİ TOPLANTISI

 Madde 12-    Mütevelli heyeti her yıl en az bir kere Şubat ayında olağan olarak toplanır. Mütevelliler heyeti üyelerinden beş kişiden az olmamak üzere1/5 üyenin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılırlar. Yönetim kurulu istendiğinde Mütevelli Heyeti’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantıların yeri, günü, saati üyelere taahhütlü mektupla en az bir hafta önce duyurulur. Mütevellilerin tamamının hazır bulunduğu, tamamının toplantı hakkında bilgisinin olduğunun yazılı olarak belirlenmesi halinde duyuru şartı aranmaz. Mütevelliler Heyeti üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. İkinci çağrıda ekseriyet aranmaz. Toplantıya katılmayan üye bir başka üyeyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. Bir üye ancak başka bir üyenin vekaletini kullanabilir. Toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile verir. İşbu vakıf senedinde özel hükümler saklıdır. Yapılacak Mütevelli Heyeti toplantılarına mazeretsiz olarak son beş toplantıdan üçüne katılmayanların veya yazılı olarak vekil tayin etmeyen seçilen üyelerin durumu Mütevelli Heyeti toplantılarında gündeme alınarak üyeliklerine son verilebilir. Yukarıdaki nisap bu işlemlerden sonra aranır. Açık oylamalarda oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır. Vakıf Yönetim Kurulu başkanı Mütevelli Heyeti toplantısını açar. Mütevelliler toplantı salonuna hazirun cetvelini imzalayarak girer. Toplantıda gündemde yazılı konular görüşülür. Divan teşekkülünden sonra ve gündemde yazılı diğer konulara geçilmeden mevcut üyenin 1/5’inin yazılı isteği halinde talep edilen hususun gündeme alınıp alınmayacağına mütevelli heyeti karar verir. Gündeme alınmasına karar verilen husus diğer gündem maddeleri ile birlikte görüşülüp karara bağlanır. Her üyenin bir oyu vardır. Vekil tayin edilen üyeler en fazla iki oy kullanabilir. Mütevelli heyetinde alınan kararlara ait tutanaklar divan heyeti tarafından mütevelli heyeti adına imzalanır.

 ONUR ÜYELERİ VE TOPLANTILARA KATILACAK DİĞER KİŞİLER

 Madde 13-     Vakfın amaçları doğrultusunda takdir edilen çalışmaları bulunan kişilere seçme, seçilme hakkı olmaksızın Onur Üyeliği sıfatı Mütevelli heyeti gündemine alınarak kabul edilebilir.

 Mütevelli Heyeti toplantılarına istenirse Ordu ili ve ilçelerinde görev yapmış ve yapmakta olan üst düzeyde göreve atanmış mülki amirler, seçilmiş belediye başkanları, seçilmiş millet vekilleri, Başkent ve İstanbul ili ile diğer illerde üst düzeyde görev yapan bürokratlar, Ordu ili ve ilçeleri insanlarına hizmet amacı ile kurulmuş dernek ve vakıf temsilcileri ile yasalara uygun kurulmuş demokratik örgüt temsilcileri ve onur üyeleri, görsel, işitsel ve yazılı medya temsilcileri Yönetim kurulunun uygun göreceği diğer kişi ve kuruluş temsilcileri görüş alınmak üzere davet edilebilir.

 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ

 Madde 14-    Mütevelli heyeti; vakfın en yüksek yönetim, gözetim, denetim, karar ve danışma organı olup görev ve yetkileri şunlardır;

 • Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde kısmen veya tamamen görevden almak ve isterse yönetim kuruluna bırakmaksızın vakıf başkanını seçmek.
 • Yönetim Kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek ve gerektiğinde üyelerini kısmen veya tamamen görevden alabilmek.
 • Yıllık bütçe, bilanço; gelir gider hesabı, yönetim kurul raporu ve denetim kurulu raporunu kabul etmek ve onaylamak.
 • Vakfın defterlerini, yazışmalarını, her türlü evrakını, malvarlığını incelemek.
 • Yönetim kurulunu ve denetim kurulunu ibra etmek.
 • Vakıf tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak, değişiklikler yapmak.
 • Bu vakıf senedinde verilen diğer görevleri yapmak ve yönetim kurulu yetkisini aşan konularda karar vermek.
 • Yönetim kurulu tarafından teklif edilen Mütevelli adaylarını red veya kabul etmek. Önerilen onur üyelerini belirlemek.
 • Mütevelli heyeti toplantılarına katılmayan, seçilen üyelerin üyelikleri hakkında karar vermek.
 • Vakıf senedinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kurulu tekliflerini onaylamak.
 • Vakfın bir üst vakıf kuruluşuna üye olmasına karar vermek.
 • Yönetim kurulu üye sayısını tüzük tadili gerektirmeksizin tespit etmek.

YÖNETİM KURULU

 Madde 15–    Mütevelli Heyeti tarafından seçilmiş beş asıl beş yedek üyeden oluşmak üzere üç yıl süre ile seçilir. Yönetim kurulunda görev alanlar aynı görevlere tekrar seçilebilirler.

Organları; 

 • Vakıf Başkanı: Yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçilir. Yöneti kurulu’nun tabi üyesidir. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Vakfı temsil eder. Yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesini temin eder ve yönetim kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda vakfı ilzam eder. Vakfın sekreteryası ve atanacak genel müdür ile amirlik görevini yapar. Yönetim kurulu toplantı gündemini tayin ve vakfın en verimli şekilde yönetilmesini temin eder. Mütevelli heyeti toplantılarında alınan kararların icra sorumluluğunu taşır.
 • Başkan Vekili: Yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçilir. Başkanın görevlerini yapmasına yardımcı olur ve başkanın olmadığı zamanlarda başkana vekalet eder.

Yönetim kurulu çalışma programı doğrultusunda ilk toplantısında kendi üyeleri arasından “Genel Sekreter”, “Muhasip Üye” ve ihdas edeceği diğer çalışma konularında çalışma alanlarını belirlemek üzere görev dağılımı yapabilir. Vakıf genel müdürünü atayabilir. Yönetim kurulu ayrıca, yine kendisine karşı sorumlu olmak üzere, kendi üyeleri arasından bir yürütme komitesi ve kendi üyeleri arasından veya dışarıdan sürekli veya geçici olarak görevli komisyonlar oluşturabilir. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde herhangi bir sebeple eksilme olması halinde yönetim kurulu yedek üyeleri arasından sırası ile göreve çağırılarak yönetim kurulu asıl üyeleri beş’e tamamlanır. Yönetim kurulu başkanın çağrısı veya daha önce belirlenen zamanlarda toplanır. Toplantılar üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile açılır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde, başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

 Madde 16-    Yönetim Kurulunun Görevleri: Yönetim kurulu, vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli bütün işleri yapmakla görevli ve vakfı, kanunlar ve işbu senet hükümlerine uygun olarak, idare ve temsil ile yetkili ve sorumludur. Başlıca görevleri şunlardır:

 • Vakfın amacını gerçekleştiği işlemleri yapmak için kararlar almak. Vakfın başkanının Mütevelli heyeti tarafından belirlenmediği durumda başkanı seçmek. Çalışma programına uygun olarak başkan vekili, genel sekreter, muhasip üye ve benzeri gerekli gördüğü görev dağılımını yapmak.
 • Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak ve mütevelliler heyetinin onayına sunmak.
 • Vakfı temsil etmek ve vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit etmek.
 • Vakfı davalarda, takiplerde temsil etmek, sulha, ibraya, feragata yetkili bulunmak.
 • Yönetmelik ve tüzükleri hazırlayıp mütevelliler heyetinin onayına sunmak.
 • Mütevelliler heyetini süresi içerisinde olağan ve olağanüstü toplantıları için çağrıda bulunmak.
 • Belirli işler için üyelerden birine, genel müdüre veya üçüncü bir şahsa yetki ve vekalet vermek.
 • Mütevelliler heyetinin kararını uygulamak.
 • Gerektiğinde vakfın kefalet veya borçlanması konusunda karar vermek
 • Bu vakıf senedinde verilen diğer görevleri yapmak ve aynı amaçla kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak.
 • Vakıf idare merkezini değiştirmek.

Madde 17-    Genel Müdürlük: Yönetim kurulu isterse kendisine karşı sorumlu bir genel müdür atar. Genel müdür mütevelliler heyeti ve yönetim kurulu toplantılarının her türlü sekreterlik ve büro hizmetlerini düzenlemek ve yürütmekle görevli olup, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma raporlarının tatbik edilmesi ve vakıf hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Yönetim kurulunca verilen yetkileri kullanır. Genel Müdür Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulunun bütün toplantılarına katılır, oy hakkı yoktur, söz hakkına sahiptir. Görevlerini yerine getirebilmesi için  Genel Müdür emrine Yönetim kurulunun onayı alınmak şartıyla yeteri kadar personel çalıştırılır.

 VAKFIN TEMSİLİ

 Madde 18-    Vakfın temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu konuda atılacak imzalardan biri yönetim kurulu başkanı veya onun yokluğunda kendisine vekalet eden başkan yardımcısına ait olmak üzere vakıf en az iki imza ile temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu temsil ve ilzam konusunda daha ağırlaştırıcı düzenleme yapabilir.

DENETİM KURULU

 Madde 19-    Mütevelli Heyeti kendi üyeleri arasından veya dışarıdan, üç yıl süre için üç asıl ve boşalma olması halinde asıl üye sayısını tamamlamak amacı ile üç yedek olmak üzere seçilir. Dışarıdan Denetim Kurulu üyesi alınması halinde en az bir üyenin Mütevelli Heyeti üyesi olması esastır. Denetim kurulu üyeleri vakfın defter, hesap ve yazışmalarını, dilediği zamanlarda tetkik eder. Oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilir. İşbu vakıf senedine Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu kararlarına veya muhasebe esaslarına bir aykırılık görürse keyfiyeti derhal yönetim kuruluna yazı ile bildirir. Ayrıca; yıl sonu raporunu, yönetim kurulu raporu ile birlikte Mütevelliler Heyetine verir.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 Madde 20-    Vakıf Senedinde Yapılacak Değişiklikler; Yönetim Kurulunun oy birliği ile teklifi ve Mütevelli Heyeti üyelerinin en az 2/3 ünün kabul oyu ile gerçekleşebilir. Bu hususta 903 sayılı kanunun 80. Maddesi hükümleri saklıdır.

 VAKIF FESİH VE TASFİYESİ

 Madde 21-    İşbu vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulu OY birliği ile teklifi ve Mütevelliler Heyeti üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyu ile feshe karar verilir. Tasfiye halinde yönetim kurulu tasfiye heyeti olarak görev icra eder. Tasfiye Heyeti en az üç kişi olur. Bunlara mahkemece takdir edilecek uygun bir ücret verilir. Tasfiye halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik ve varsa vergi muafiyeti tanınmış diğer bir vakfa veya Ordu ili valiliği emrine vakıf amacında belirtilen işlere tahsis olunmak kaydıyla devredilir. Tercih konusunda kararı Mütevelli Heyeti verir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ

 Madde 22-    Vakıf 13.07.1967 gün ve 903 sayılı kanununa göre vakıflar genel müdürlüğünün denetimine tabidir.

 Madde 23–    Bu vakıf senedinde belirtilmeyen hususlar 903 numaralı kanuna göre yürütülür.

 VAKIF TÜZÜĞÜ

 Madde 24-    Vakıf, Mütevelliler Heyetince bu vakıf senedine ve mevzuat esaslarına göre hazırlanacak ve üyeliği devam eden değişmez üyeler ile seçilen üyelerin 2/3 çoğunluğunun sağlandığı toplantıda değişmez üyelerinin birliği ile seçilen ve tabi üyelerin 2/3 çoğunluğu ile kabul edilecek bir tüzüğe göre yönetilir ve temsil edilir. Tüzük müzakerelerinde her madde ayrı ayrı oylanır ve bu maddenin kabulü için yukarda belirlenen çoğunluklar aranır. Tüzük ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bu değişiklikler için de aynı usullere uyulur.

 YÜRÜRLÜK

 Madde 25–    Bu Vakıf senedi 903 sayılı kanunla tadil edilen Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Mahkemece tescilini müteakip yürürlüğe girer.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ

 Madde 26-    Vakfın kurucu üyeleri işbu Vakıf Senedinde değişmez Mütevelli olarak tanımlanmış olup, isimleri aşağıdadır;

 • Velittin Küçük
 • Ali Aydın Dündar
 • Zeki İnanlı
 • Adem Uzunömeroğlu
 • Ayhan Bacınoğlu
 • Salih Ayhan Egemen
 • Şenel Kaçmaz

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 Madde 1-    İlk olağan genel kurul toplantısı Vakıf senedinin tescilini takip eden ilk (3) üç ay içinde yapılır.

 Madde 2-    İlk olağan genel kurul toplantısı yapılıncaya karda görev yapmak üzere yönetim kurulu asıl ve ilk denetim kurulu asıl üyelerinin kimlikleri ve adresleri aşağıdadır.

 YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

Adı Soyadı                                                                               Adresi

 

Velittin Küçük                            Atatürk Caddesi Gürpınar Köyü B.Çekmece/İstanbul

Ali Aydın Dündar                       Kültür mh Muradım Apartmanı A Blok 3/2 Etiler/İstanbul

Zeki İnanlı                                  Denizköşkler Mh. Derya Blokları, Derya 3 Apt. D:4 Avcılar/İst.

Adem Uzunömeroğlu               Belediye Cd. Fatih Sk. No:8/19 Avcılar/ İstanbul

Salih Ayhan Egemen                 Fatih Mh. Atılım Sit. Nalan Sk. A/12 B.Çekmece/İstanbul

 

 DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

 

Adı Soyadı                   Mesleği                                            Adresi

 

Ayhan Bacınoğlu       İşadamı        Başak Sk. Fulya Apt. No:31/5 Bakırköy/ İstanbul

Yunis Aktaş                Serbest         Dizdariye Mh. Kalyoncu Sit. No:11/A D:5 B.Çekmece/İst.

Şenel Kaçmaz            İşadamı         Ataköy, 11. Kısım, Nilüfer Apt. A Blok No:2/6 Bakırköy/ İst.

 

 

Yorum Kapalıdır.

İletişim Formu